Hôm nay - ngày 25/07/2024

Loto 00-99. Thống kê lô từ 00-99 chính xác

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện
00

1.06% 10 lần
01

1.38% 13 lần
02

1.16% 11 lần
03

1.16% 11 lần
04

1.06% 10 lần
05

0.63% 6 lần
06

0.95% 9 lần
07

1.16% 11 lần
08

0.53% 5 lần
09

0.74% 7 lần
10

0.63% 6 lần
11

1.16% 11 lần
12

1.06% 10 lần
13

0.74% 7 lần
14

1.06% 10 lần
15

0.53% 5 lần
16

1.38% 13 lần
17

0.63% 6 lần
18

0.95% 9 lần
19

0.85% 8 lần
20

1.38% 13 lần
21

1.27% 12 lần
22

1.38% 13 lần
23

1.48% 14 lần
24

0.95% 9 lần
25

1.16% 11 lần
26

0.95% 9 lần
27

0.95% 9 lần
28

1.06% 10 lần
29

1.27% 12 lần
30

0.53% 5 lần
31

0.85% 8 lần
32

1.48% 14 lần
33

1.27% 12 lần
34

0.63% 6 lần
35

0.85% 8 lần
36

1.59% 15 lần
37

1.06% 10 lần
38

0.53% 5 lần
39

1.38% 13 lần
40

0.85% 8 lần
41

0.95% 9 lần
42

0.95% 9 lần
43

0.95% 9 lần
44

0.85% 8 lần
45

1.59% 15 lần
46

0.95% 9 lần
47

0.53% 5 lần
48

1.06% 10 lần
49

1.06% 10 lần
50

0.63% 6 lần
51

0.63% 6 lần
52

1.38% 13 lần
53

0.74% 7 lần
54

0.95% 9 lần
55

1.06% 10 lần
56

0.74% 7 lần
57

0.63% 6 lần
58

0.53% 5 lần
59

2.01% 19 lần
60

0.74% 7 lần
61

0.63% 6 lần
62

0.63% 6 lần
63

1.38% 13 lần
64

0.63% 6 lần
65

1.27% 12 lần
66

1.80% 17 lần
67

0.95% 9 lần
68

0.74% 7 lần
69

0.63% 6 lần
70

1.06% 10 lần
71

0.53% 5 lần
72

1.48% 14 lần
73

1.38% 13 lần
74

0.53% 5 lần
75

0.63% 6 lần
76

2.01% 19 lần
77

0.85% 8 lần
78

1.06% 10 lần
79

1.16% 11 lần
80

1.16% 11 lần
81

1.27% 12 lần
82

1.16% 11 lần
83

0.95% 9 lần
84

1.06% 10 lần
85

0.85% 8 lần
86

0.85% 8 lần
87

0.42% 4 lần
88

0.42% 4 lần
89

1.80% 17 lần
90

0.85% 8 lần
91

0.42% 4 lần
92

1.27% 12 lần
93

0.42% 4 lần
94

1.48% 14 lần
95

0.95% 9 lần
96

1.27% 12 lần
97

1.16% 11 lần
98

0.74% 7 lần
99

1.48% 14 lần