Hôm nay - ngày 14/04/2024

Loto 00-99. Thống kê lô từ 00-99 chính xác

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện
00

0.74% 7 lần
01

0.63% 6 lần
02

1.48% 14 lần
03

1.27% 12 lần
04

0.42% 4 lần
05

1.06% 10 lần
06

0.63% 6 lần
07

0.95% 9 lần
08

0.74% 7 lần
09

1.59% 15 lần
10

1.27% 12 lần
11

1.16% 11 lần
12

0.85% 8 lần
13

1.38% 13 lần
14

0.85% 8 lần
15

1.38% 13 lần
16

0.74% 7 lần
17

0.85% 8 lần
18

0.74% 7 lần
19

0.85% 8 lần
20

1.38% 13 lần
21

0.85% 8 lần
22

0.95% 9 lần
23

1.06% 10 lần
24

0.74% 7 lần
25

1.16% 11 lần
26

1.27% 12 lần
27

1.38% 13 lần
28

1.48% 14 lần
29

1.06% 10 lần
30

0.85% 8 lần
31

0.63% 6 lần
32

1.38% 13 lần
33

0.85% 8 lần
34

0.63% 6 lần
35

0.85% 8 lần
36

0.42% 4 lần
37

0.63% 6 lần
38

1.16% 11 lần
39

1.16% 11 lần
40

0.95% 9 lần
41

0.85% 8 lần
42

1.48% 14 lần
43

0.53% 5 lần
44

0.85% 8 lần
45

0.53% 5 lần
46

0.53% 5 lần
47

0.85% 8 lần
48

0.42% 4 lần
49

1.69% 16 lần
50

1.27% 12 lần
51

0.53% 5 lần
52

1.27% 12 lần
53

0.63% 6 lần
54

1.16% 11 lần
55

0.85% 8 lần
56

0.95% 9 lần
57

1.48% 14 lần
58

0.63% 6 lần
59

1.59% 15 lần
60

1.06% 10 lần
61

1.48% 14 lần
62

1.06% 10 lần
63

1.06% 10 lần
64

0.85% 8 lần
65

1.06% 10 lần
66

0.85% 8 lần
67

0.85% 8 lần
68

0.63% 6 lần
69

1.27% 12 lần
70

0.74% 7 lần
71

1.27% 12 lần
72

1.06% 10 lần
73

1.06% 10 lần
74

0.95% 9 lần
75

0.85% 8 lần
76

0.42% 4 lần
77

0.42% 4 lần
78

1.06% 10 lần
79

2.33% 22 lần
80

0.95% 9 lần
81

0.95% 9 lần
82

0.53% 5 lần
83

1.59% 15 lần
84

0.95% 9 lần
85

0.85% 8 lần
86

1.16% 11 lần
87

0.95% 9 lần
88

0.63% 6 lần
89

1.48% 14 lần
90

1.27% 12 lần
91

1.27% 12 lần
92

0.85% 8 lần
93

1.06% 10 lần
94

0.95% 9 lần
95

0.95% 9 lần
96

0.95% 9 lần
97

1.06% 10 lần
98

0.95% 9 lần
99

1.80% 17 lần